Delete AWS Access Key

Deletes an existing AWS Access Key.

Language
Authorization
Header
URL